de webredactie


districts competitiereglement

Het is u allen natuurlijk bekend, dat de landscompetitie gespeeld wordt met inachtneming van het Competitiereglement van de KNBB. Daarnaast hebben wij de vrijheid gekregen en genomen om een eigen aanvullend reglement te maken, dat specifiek gericht is op dát deel van de competitie dat door ons district wordt georganiseerd.


informatie teamcompetitie

De pagina informatie over de teamcompetitie onder de tab ‘teamcompetitie’ in het bovenmenu is vernieuwd.       


Notulen jaarvergadering arbitersvereniging 2016

De notulen van de op 3 juni jl. gehouden jaarvergadering van de Arbitersvereniging zijn gepubliceerd.  om deze de downloaden of kijk in het hoofdmenu bij ‘algemeen’ >notulen>1606 notulen A.V.


60 beurten limiet driebanden

Nadat de eerste team-wedstrijden zijn verspeeld, blijkt er bij driebanden onduidelijkheid te zijn over de limiet van 60 beurten. Deze geldt bij teamwedstrijden alleen voor de B2; de A en B1 kennen geen limiet. Bij voorwedstrijden PK geldt de limiet voor alle klassen.


Notulen districtsvergadering 14 mei 2014

De notulen van de districtsvergadering van 14 mei jl. zijn gepubliceerd. Door omstandigheden erg laat, maar beterschap is bij deze beloofd. Op- en aanmerkingen kunt u via het contactformulier kenbaar maken en zullen eventueel op de volgende ledenvergadering ter sprake worden gebracht.


Limiet beurten driebanden

Bij de voorwedstrijden driebanden geldt voor alle klassen een limiet van 60 beurten. Bij het bereiken van de limiet krijgt degene met de (verhoudingsgewijs) meeste caramboles 2 punten, de andere speler krijgt geen punt.


Finales ‘zware’ klassen

De finales LK1, LKh, BK2, BK1, DK1, DKh en kaderfinales (bij een bezetting van acht finalisten) moeten over drie (of meer) dagen gespeeld worden.


Driedaagse voorwedstrijden ‘zware’ klassen

De voorwedstrijden LK1, LKh, BK1, DK1 en DKh moeten, zeker bij oneven aantal deelnemers, over drie dagen gespeeld worden. Bij een even aantal spelers en instemming van alle deelnemers mag het ook in twee dagen gespeeld worden


Vaststellen districtsfinales

Op de jaarlijkse districtsvergadering wordt de wedstrijdkalender definitief vastgesteld. Het wijzigen van finales naar een andere periode is na het vaststellen niet toegestaan.


Wijzigen speeldata poules

Wijziging in de vastgestelde en gepubliceerde pouledata is in principe niet toegestaan. Als hiervan moet worden afgeweken kan dat alleen door de organiserende vereniging met volledige instemming van alle spelers. Hiervan dient de wedstrijdleider van het district te worden geïnformeerd.


Afbericht persoonlijke kampioenschappen

Minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijden. Dit moet schriftelijk, per e-mail of post, worden gedaan bij de wedstrijdleider van het district. Indien telefonisch afbericht wordt gegeven moet dit schriftelijk bevestigd worden.


Notulen oprichtingsvergadering van 1 juni 2013

Notulen van de oprichtingsvergadering van het district Noord-Holland Midden op zaterdag 1 juni 2013 Aanwezig Het districtsbestuur a.i. en 24 verenigingen uit de districten Alkmaar en Zaanstreek-Waterland Afwezig met bericht ’t Boemeltje, de Musketiers, de Oude Munt, O.O.W., Telstar, Mac Power, de Diamonds, en Nova Vita. Afwezig zonder afbericht ABC Z/W, de Onderneming, de Stille Kracht. Plaats Café-restaurant-partycentrum ‘de Vriendschap’ in Akersloot. Opening De interim-voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij legt het doel en het belang van de vergadering uit. Hij stelt de leden voor die de samenwerking hebben voorbereid. Het zijn de bestuursleden P. van de Weert (Peter), K. Popken (Klaas) en L. Westmaas (Laurens) van het district Alkmaar en omstreken en E. Hoff (Eelco), P. Nordmann (Piet), J. Kooij (Jan), T. Jacobs (Teun), K. Popken (Klaas) en A. Klein (Arie) van het district Zaanstreek-Waterland. Oprichting district Noord-Holland Midden Met de samenvoeging van de districten Alkmaar en omstreken en Zaanstreek-Waterland tot een nieuw district Noord-Holland Midden geven de districten gevolg van de wens van de vereniging Carambole te streven naar districten van ongeveer 500 leden. In de afgelopen maanden is door de besturen van de fusiedistricten hier veel aandacht aan geschonken. In onderscheidenlijke districtsvergaderingen zijn de leden van Alkmaar en Z/W unaniem akkoord gegaan […]